คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดเขายี่สาร.doc.pdf
O13คู่มือในการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย.pdf
O14 คู่มือบริหารงานทั่วไป.pdf
เอกสาร.pdf
คู่มือบริหารงานงบประมาณ.pdf