ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.pdf
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2.pdf
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ3.pdf