แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การกำกับ ติดตามโครงการ ด้านงบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ).doc.pdf