ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ตั้งอยู่ที่ ละติจูดที่ ๑๓.๓๐๒๒๕๐ องศาเหนือ และลองติจูดที่ ๙๙.๙๐๑๘๙๕ องศาตะวันออก โรงเรียนมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ ๗๕๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๗๖-๓๑๓๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ของ ตำบลยี่สาร

E-mail Address : kaoyisan@gmail.com

คำขวัญโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)

“สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ”

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ความเจริญ งอกงาม

สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสวทางปัญญา ความรู้

" เขียว เหลือง หมายความถึง ความเจริญงอกงามแห่งปัญญา"

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

“ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ย่อมไม่มี ”

ค่านิยมที่ใช้เป็นปณิธานขององค์กร

“ สร้างคนดีให้บ้านเมือง ”


ประวัติของโรงเรียน โดยย่อ

โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) แต่เดิมมิได้เปิดเป็นทางการ ประชาชนส่งบุตรหลาน มาเรียนกับพระที่วัดเขายี่สาร โดยมีพระภิกษุนาก พยนต์ยิ้ม เป็นครูสอนตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๕ ต่อมาได้เปิดสอนเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน โดยมีนายอ่ำ ราษฎร์รักษา เป็นครูใหญ่ และจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

การอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนไม่เหมาะสมในบางโอกาส นางเพียร เวชกิจ คหบดี

ในท้องถิ่น มอบที่ดินจำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๘๑ ตารางวา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน พร้อมญาติมิตร ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ขนาด ๘ x ๒๕ เมตร มุขกว้าง ๓ x ๖ เมตร เสา ค.ส.ล.ขนาด ๘ X ๘ นิ้ว ราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๒,๘๕๐ บาท

ข้อมูลการพัฒนาสถานศึกษาในอดีต – ปัจจุบัน

พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ข จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ข จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ ๓๑๓ จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ข จำนวน ๑ หลัง

พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับเงินสนับสนุน จากคุณยงยุทธ สุวรรณบุตร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน บริจาคเงิน ๓๐๐,๐๐๐บาท จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง

พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. ยี่สาร สร้างรั้วโรงเรียน เป็นเงิน ๒๔๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ยี่สาร จัดซื้อโทรทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล จากโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเงินบริจาคจาก ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับเงินบริจาค จากคุณสุชาดา อำพันยุทธ์ รองประธานบริหาร บริษัท คังเซน เคนโก ประเทศไทย จำกัด ปรับปรุงห้องสมุดเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. รื้อถอนอาคารประมุขเวชกิจตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามอนุมัติ โดยใช้เงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน จำนวนเงินจัดจ้างรื้อถอนเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท และได้ตรวจนับวัสดุจากการรื้อถอน เก็บไว้เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนต่อไป

๒. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ยี่สาร ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์โภชนาการอาหารปลอดภัย(โรงอาหาร) ของโรงเรียน จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

๓. ปรับปรุงสถานที่หน้าศาลเจ้าจีนจากพื้นเดิมซึ่งเป็นดินทราย เป็นพื้น คสล.ขนาดพื้นที่ประมาณ 9 X 9 เมตร และปลูกไม้กระถางโดยรอบเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น ลำแพน โกงกาง ตะบูน ฝาดแดง ฝาดขาว ชะคราม และได้รับบริจาคโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑๒ ชุด จากผู้ปกครองและผู้บริจาคอื่น ๆ เป็นสถานที่พักผ่อน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น แบบอนุรักษ์ตามรูปแบบอาคารประมุขเวชกิจ(เดิม) และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยใช้เงินบริจาค ประมาณการราคาก่อสร้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ภายใน ๑๘๐ วัน

๒. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยการจัดทำโครงหลังคาเหล็กมุงตาข่ายกรองแสงแดดขนาดพื้นที่ ๖ x ๑๖ เมตร โดยได้รับงบประมาณจาก สพป.สมุทรสงครามเป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น จาก พื้น คสล. เป็นพื้นหญ้าเทียม ด้วยงบประมาณแปรญัตติ สส.รังสิมา รอดรัศมี จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารแบบอนุรักษ์อาคารเรียนไม้ สองชั้น(อาคารประมุขเวชกิจ) ด้วยเงินบริจาค งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และได้รับบริจาค พัดลมแบบติดผนัง จำนวน ๒๘ ตัว พร้อมด้วยหลอดไฟฟ้าประหยัดไฟ จำนวน ๑๑๑ หลอด

๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาคารใหม่ โดยได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากร้านโรงเลื่อยจักรประสารค้าไม้

๔. ได้รับเงินสนับสนุนโครงการรักษ์วัฒนธรรม นำจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ด้วยการทำสวนสมุนไพร ปรับปรุงโรงผักไฮโดรบ็อกซ์ และการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยการเข้าค่ายวัฒนธรรม

๕. ได้รับบริจาคเสาธงสเตนเลสจาก บริษัท เกรท เซ็นทรัล อินเตอร์ - เนชั่นแนล จำกัด ความสูง ๑๕ เมตร พร้อมโซ่รั้วสเตนเลส รวมมูลค่า ๘๕,๐๐๐ บาท

๖. ย้ายห้องสมุดจากอาคาร ๑ ไปที่ห้องมุข ชั้นบนของอาคารแบบอนุรักษ์อาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น และใช้ห้องสมุดเดิมเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และย้ายห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากอาคารโรงฝึกงานขึ้นมายังอาคาร ๒ ซึ่งมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีกว่า

๗. ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานแยกส่วนพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

๘. ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร ๒ โดยต่อเติมกั้นห้องเพิ่ม ๒ ห้องเป็นห้องกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ๑ ห้อง และห้องเก็บพัสดุ ๑ ห้อง

๙. ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนทั้งหมด เนื่องจากเกิดการรั่วซึมของท่อที่ฝังใต้ดินมาเป็นเวลานาน โดยได้รับเงินบริจาคค่าวัสดุ จำนวน เงิน ๕,๐๐๐ บาท จากคุณครูพิชญ์นันท์ พยนต์ยิ้ม

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. ย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ LAN จากอาคาร ๒ ไปอยู่ที่ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารประมุขเวชกิจ ชั้นบน พร้อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง

๒. ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้โดยปูพรมพื้นห้อง ติดตั้งม่านเวที และจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาชุด ๙ พร้อมด้วยพระพุทธรูปประธาน ๑ องค์ ทั้งหมดนี้ได้รับบริจาคเป็นวัสดุและดำเนินการติดตั้งจากนางจิระวัส ปานอุรัง พร้อมด้วยครอบครัว รวมมูลค่าประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา โดยครอบครัวประมุขเวชกิจ ดำเนินการจ้างก่อสร้างเป็นหอพระทรงไทยลายปูนปั้นฝีมือตระกูลช่างเมืองเพชรบุรี แล้วบริจาคให้แก่โรงเรียนวัดเขายี่สาร เป็นมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดสร้างสวนหย่อมหน้าอาคารประมุขเวชกิจ ก่อสร้างเวทียกระดับพื้นเสมอฐานเสาธงสำหรับจัดกิจกรรมนักเรียน ขนาดกว้าง ๖ X ๘ เมตร และที่นั่งชมกิจกรรม คสล. ๓ ชั้น ความยาว ๒๔ เมตร พร้อมด้วย ศาลาทรงไทยสำเร็จรูปไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๔ X ๔ เมตร โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างและจัดซื้อจาก คุณสุชาดา อำพันยุทธ์ ประธานบริหาร บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินการและบริจาคให้แก่โรงเรียนวัดเขายี่สาร คิดเป็นมูลค่า รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารในการก่อสร้าง อุปกรณ์พัฒนาทักษะผู้เรียนเรียนปฐมวัยชุดการเล่นน้ำและทราย บริเวณหลังห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑- ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๖. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมแปร์ จากระบบ ๑ เฟส ๒ สาย เป็นระบบ ๓ เฟส ๔ สาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ศิษย์เก่าของโรงเรียน เป็นค่าปรับปรุงระบบมูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

๗. ปรับปรุงห้องส้วม แบบ ๖๐๔/๑ จำนวน ๑ หลัง โดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัดเป็นจำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. มุงหลังคาเมทัลชีต พร้อมฉนวนกันความร้อนให้สนามเด็กเล่น ด้วยเงินบริจาคจาก คณะแรลลี่การกุศล บ. กรุงศรี ออโต้ มูลค่า ๕๖,๓๐๐ บาท

๒. จัดซื้อม้าหินอ่อน โต๊ะสนาม จำนวน ๙ ชุด ด้วยเงินบริจาคจาก คณะแรลลี่การกุศล บ. กรุงศรี ออโต้ มูลค่า ๒๗,๐๐๐ บาท

๓. จัดซื้อถังน้ำดื่มขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ด้วยเงินงบประมาณ สพฐ. ๑๓,๐๐๐ บาท

๔. รื้อถอนอาคารโรงฝึกงาน เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ๕๓๘,๐๐๐ บาท

๕. ปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่อใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ อาคาร ป.ปลาย

๖. ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มและตู้น้ำเย็น พร้อมปั๊มน้ำอัตโนมัติจาก บริษัท อีซูซุสงวนไทย มอเตอร์ จำกัด แม่กลอง

๗. ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว

๘. จ้างกำจัดปลวกอาคารสิริสินธพ อาคาร ป.ต้น และอาคาร ป.ปลาย วงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินอุดหนุนรายหัว

๙. ปรับปรุงอาคารโรงอาหารโดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งหลัง ด้วยงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จำนวนเงิน ๙๒,๒๐๐ บาท

๑๐. ติดตั้งระบบอินเตอร์ระบบ WIFI ตามโครงการพัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องเรียน ป.๓

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ ด้วยเงินงบประมาณ ๕๓๘,๐๐๐ บาท และเงินบริจาคสมทบอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กล๊าส ด้วยเงินงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ปรับปรุงรั้วไม้ระแนง ด้านหน้าโรงเรียน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. รื้อถอนบานพักครูหลังที่ ๓ อาคารเรือนนอนเด็กเล็ก รื้อถอนโรงเก็บพัสดุ ถังน้ำฝนใต้ดินของกรมโยธาธิการ ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.ข้างโรงอาหาร ห้องส้วมหลังเก่า เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารประกอบ จากโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก(ดีใกล้บ้าน) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เศษวัสดุใช้ถมที่โรงเรียน และวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนและใช้งานได้ จัดเก็บไว้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

๒. ทาสีอาคารเรียน ทั้งภายใน และภายนอก อาคารเรีบนอนุบาล อาคารเรียนประถมต้น และอาคารเรียนประถมปลาย โดยใช้งบประมาณค่าลงทุนและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้แก่ เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคาร ๑ (ป.๑-๓) เปลี่ยนประตู หน้าต่างห้องเรียนที่ชำรุด ปรับปรุงห้องน้ำ(ข้างอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๑๒,๐๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถของโรงเรียน โดยใช้ไม้ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า และอาคารโรงฝึกงาน จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม พร้อมค่าจ้างก่อสร้าง งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. ได้รับงบประมาณโครงการโรงเรียนแม่เหล็ก(ดีใกล้บ้าน) เป็นงบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้

๑.๑ อาคารห้องสมุด ICT งบประมาณ ๑,๑๐๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ ส้วมหญิง ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๗๑,๐๐๐ บาท

๑.๓ ส้วมชาย ๔ ที่นั่งพร้อมโถปัสสาวะ งบประมาณ ๔๘๙,๙๐๐ บาท

๑.๔ บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ งบประมาณ ๘๒๒,๙๐๐ บาท

๑.๕ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม

๑.๖ ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ทางกายภาพ/ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมอื่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน ติดตั้ง ซ่อมแซมรางระบายน้ำอาคารเรียนทุกหลัง ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ กั้นห้องแยกจัดเก็บพัสดุในอาคารอนกประสงค์ ปรับปรุงปูกระเบื้องทางเดินเท้าในโรงเรียน ก่อสร้างห้องเรียนทำผ้ามัดย้อมโดยใช้ไม้และหลังคากระเบื้องที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงฝึกงาน

๒. ได้รับงบประมาณจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของรัฐบาลจัดสรรให้โรงเรียนดีประจำตำบล เป็นค่าก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคารประกอบ ดังนี้

๒.๑ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ ๑๖๕,๔๐๐ บาท

๒.๒ ซ่อมแซมบ้านพักครู หลังที่ ๑ งบประมาณ ๑๘๓,๐๐๐ บาท

๓. ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายการค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างส้วม ๔ ที่นั่ง แบบ สพฐ. ๔ (ปรับปรุงรูปแบบเป็นของนักเรียนปฐมวัย) งบประมาณก่อสร้างจำนวน ๓๗๖,๐๐๐ บาท

๔. ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานนักเรียน โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยเหล็กแผ่นเมทัลชีต งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท

๕. ก่อสร้างแปลงผักสวนครัว แบบขอบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๖ เมตร จำนวน ๖ แปลงพร้อมติดตั้งระบบน้ำแปลงผัก และแปลงผักเพื่อกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย จัดทำโรงเพาะเห็ด ทำเพิงไม้ เลี้ยงไส้เดือนดิน

พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้

๑. ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ติดตั้งตาข่ายกันนกพิลาบ อาคารประมุขเวชกิจ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

๒. รื้อถอนเสาไฟฟ้าข้างห้องสหกรณ์ร้านค้า และย้ายมาตรวัดไฟฟ้าบ้านพักครู ๒ หลัง งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา

๓. ทาสีรั้งโรงเรียน และพื้นสนามกีฬาในลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา และเงินบริจาคจากคณะนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาจัดกิจกรรมค่ายอาสา

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑. สร้างโรงกรองน้ำดื่มโครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีต ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ด้านหน้าโรงอาหาร พร้อมจัดซื้อถังน้ำดื่มสแตนเลส ความจุ 50 ลิตร โดยงบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๒. ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข. ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ มีอายุ ใช้งานเกิน ๕๐ ปี และต้องใช้สถานที่สร้างอาคารเรียนซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน โดยใช้เงินบริจาค จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าจ้างรื้อถอน ดำเนินการรื้อถอนโดย บริษัท บางน้อยสถาปัตย์ จำกัด และนำวัสดุจัดเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของโรงเรียนต่อไป

๓. ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๓/๒๙ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียวยกพื้นสูง จำนวน ๓ ห้องเรียน วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเห็นชอบให้ขอปรับปรุงรูปแบบรายการเป็นแบบ ๒ ชั้น เพื่อใช้พื้นที่จัดกิจกรรมของนักเรียน เพิ่มเติมงบประมาณอีก ๘๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินบริจาค ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้างที่ ๑/๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๒๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒