พรบ.การศึกษา

2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf